Jak uzyskać pomoc?

Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji „Masz prawo” jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje:

  • cel zbiórki na rzecz dziecka;
  • opis choroby wraz z przebiegiem leczenia;
  • termin operacji, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia, itp.;
  • koszty leczenia (operacji, turnusu, comiesięcznej rehabilitacji, itp.);
  • sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
  • środki zgromadzone w innych fundacjach;
  • adres strony www dziecka w innej fundacji, facebooka, bloga, itp.
  • dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.

Po przekazaniu powyższych informacji i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice lub opiekunowie prawni dziecka otrzymają od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Każdego, kto potrzebuje pomocy prosimy o skontaktowanie się z naszą Fundacją e-mailowo lub telefonicznie.

 

Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacja

Fundacja „Masz prawo” prowadzi subkonta dla podopiecznych.

Leczenia chorób rzadkichto proces długotrwały a jego koszty najczęściej przekraczają możliwości finansowe rodziców. Składają się na nie m.in. koszty zabiegów operacyjnych,pobytów w placówkach zdrowia, dojazdów, zakupu leków i środków higienicznych.

Każdy rodzic może uruchomić  w Fundacji „Masz prawo” dla swojego dziecka subkonto, które umożliwia rodzicom chorych dzieci gromadzenie środków finansowych (np. uzyskanych z darowizn, zbiórek zamkniętych na subkoncie przypisanym do ich dziecka).

 

Projekty terapeutyczne i integracyjne

Fundacja „Masz prawo” organizuje działania, które mają na celu zmniejszanie dystansu pomiędzy dzieckiem chorym a jego szeroko rozumianym otoczeniem. Z naszego doświadczenia jednoznacznie wynika, że zawsze jest ktoś kto jest gotowy przyjąć otwarta postawę i zdecydować się na pozytywne działanie. Uczymy tego naszych podopiecznych.