CELE FUNDACJI

Celem fundacji jest:

  1. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dzieci z wadami genetycznymi, chorobami rzadkimi, wrodzonymi wadami rozwojowymi, niepełnosprawnych na skutek działań bądź zaniechań medycznych oraz ich rodzin i opiekunów,
  2. szerzenie i rozwój wiedzy o wadach genetycznych, chorobach rzadkich, wrodzonych wadach rozwojowych, niepełnosprawności, ich wykrywaniu i leczeniu,
  3. artykułowanie i reprezentowanie interesów ww. osób jako grupy społecznej na forum publicznym,
  4. pomoc prawna i organizacyjna związana z zabezpieczeniem interesów zdrowotnych, prawnych i ekonomicznych ww. osób,
  5. działanie mające na celu zmianę przepisów niekorzystnych oraz promowanie rozwiązań prawnych gwarantujących poprawę sytuacji ww. osób,
  6. propagowanie interdyscyplinarnego podejścia w zakresie rozwiązywania różnorakich problemów ww. osób,
  7. pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych na realizację celów statutowych,
  8. ułatwianie pozyskiwania i koordynowanie wymiany informacji niezbędnych do właściwego realizowania interesów zdrowotnych, ekonomicznych i prawnych ww. osób,
  9. promocja działalności prawnej pro publico bono,
  10. integracja społeczna i przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu ww. osób.